Kalender

25. Mai 2002 · Amsterdam, Concertgebouw

G. Mahler: 9. Sinfonie D-Dur

Nederlands Philharmonisch Orkest

Pressestimmen

Haenchen leidt unieke uitvoering Mahlers negende

Als geen andere dirigent ziet Hartmut Haenchen Mahlers bekende adagium 'Tradition ist Schlamperei' als een uitdaging voor zijn eigen Mahlervertolkingen. Haenchen zet alle Mahlerconventies opzij. Hij vereenzelvigt zich in zijn schrijven van Mahlers 'fictieve brieven' bij elke symfonie en in zijn musiceren volkomen met de componerende dirigent. Het resultaat van Haenchensinterpretaties is autonoom en uniek in de uitvoeringsgeschiedenis van Mahlers symfonische oeuvre, zo bleek ook gisteravond tijdens een verbijsterende en onthutsende vertolking van de Negende symfonie. Het was een onderdeel van Haenchens Mahlercyclus bij zijn Nederlands Philharmonisch Orkest, die na drie seizoenen bijna is voltooid: volgende maand volgen nog het Adagio uit de onvoltooide Tiende symfonie en in september de reusachtige Achtste symfonie.  

Haenchen is in Mahler onbeschaamd persoonlijk, Mahlers lief en leed is Haenchens lief en leed. Componist en dirigent delen hun Weltschmerz, samen lijden ze, samen verglijden ze aan het slot van de Negende symfonie in een gelukzaliger wereld, daar heersen stilte, rust, vrede en eeuwigheid.

Elk streven naar esthetiek en klankschoonheid is uitgebannen. Wat we in het eerste deel horen is de chaos van het aardse leven, ruw en rauw, scherp, snerpend en schril, maar ook lieflijk en lyrisch. Lief en leed lopen hier in elkaar over, ze zijn niet elkaars tegenpolen of weerszijden, ze bestaan niet zonder elkaar, ze zijn gewoon hetzelfde.

Haenchen verdicht het stemmenweefsel en brengt er geen ordenende lijn in aan. Alle dissonerende details moeten worden gehoord, geen noot is belangrijker dan een andere in deze ongenaakbare, schrikwekkende klankvelden. Ook de twee burleske middendelen krijgen bij Haenchen een grimmige uitstraling, uiteindelijk bezworen door een ongehoord intens slotdeel.

Onduidelijk is nog of de cd-opnamen van de cyclus zullen worden uitgebracht. De musici eisen daarvoor extra betaling. Maar zo'n Mahlerbox zou ook een geweldig afscheidscadeau zijn aan Haenchen, die na zestien jaar opstapt, en zou het Nederlands Philharmonisch Orkest in één klap wereldberoemd maken.  

Kasper Jansen

Haenchen leitet einmalige Ausführung von Mahlers Neunter

Wie kein anderer Dirigent sieht Hartmut Haenchen Mahlers bekannten ständigen Ausspruch "Tradition ist Schlamperei" als eine Herausforderung für seine eigenen Mahlerinterpretationen. Haeanchen läßt alle Mahler-Konventionen zur Seite. Er vereinigt sich bei Schreiben von Mahlers "Fiktiven Briefen" bei jeder Sinfonie und in seinem Musizieren vollkommen mit dem komponierenden Dirigenten. Das Resultat von Haenchens Interpretation ist autonom und einmalig in der Aufführungsgeschichte von Mahlers sinfonischem Werk, das wurde auch gestern abend während einer bestürzenden und jeden aus der Fassung bringenden Interpretation der Neunten Sinfonie deutlich. Dies war ein Teil von Haenchens Mahlerzyklus bei seiner Niederländischen Philharmonie, der nach drei Jahren beinahe vollendet ist: Im nächsten Monat folgt noch das Adagio aus der Zehnten Sinfonie und im September die riesige Achte Sinfonie.

Haenchen ist in Mahler unglaublich persönlich, Mahlers Freud und Leid ist Haenchens Freud und Leid. Komponist und Dirigent teilen ihren Weltschmerz, zusammen leiden sie, zusammen gleiten sie am Ende der Neunten Sinfonie in eine glückseligere Welt, wo Stille, Ruhe, Friede und Ewigkeit herrschen.

Jedes Streben nach Ästhetik und Klangschönheit ist verbannt. Was wir im erste Teil hören ist das Chaos der Lebens auf dieser Erde, rauh und roh, scharf, schneidend und schrill, aber auch lieblich und lyrisch. Freud und Leid gehen hier ineinander über, sie sind zueinander keine Gegenpole oder Widersprüche, sie existieren unabhängig voneinander, sie sind einfach das Gleiche.

Haenchen verdichtet das Stimmengewebe und bringt keine ordnende Linien darin an. Alle dissonierende Details müssen gehört werden, keine Note ist wichtiger als die andere in diesen unzugänglichen, erschreckenden Klangwelten. Auch die beiden burlesken Mittelteile bekommen bei Haenchen eine grimmige Ausstrahlung, schließlich beschworen durch einen unerhört intensiven Schlußteil.

Unklar ist noch, ob die CD-Aufnahmen des Zyklus herausgebracht werden. Die Musiker fordern dafür extra Bezahlung. Doch so eine Mahler-Box würde ein gewaltiges Abschiedsgeschenk an Haenchen sein, der nach 16 Jahren weggeht und es würde die Niederländische Philharmonie in einem Schlag weltberühmt machen.

Kasper Jansen
NRC Handelsblad · 29. Mai 2002
,,Toon mij uw Mahler-uitvoering en ik vertel u wie u bent.'' Naar aanleiding van een uitvoering van Gustav Mahlers Negende symfonie schreef ik eerder dat de componist een soort verbintenis verlangt van zijn interpreten. Dirigent Hartmut Haenchen toonde zich zaterdag in het Amsterdamse Concertgebouw wederom Mahlers filosofische gezel. Een reus, groot genoeg om de titaan te doorgronden.

Die indruk werd weer eens bevestigd bij het beluisteren van diezelfde Negende, zaterdagavond in het Amsterdamse Concertgebouw, tijdens een van de laatste concerten die Haenchens als chefdirigent van het het Nederlands Philharmonisch Orkest uitvoerde in het kader van zijn meerjarige Mahler-cyclus. Die concertreeks komt in september helaas tot een einde met Mahlers Achtste, waarna Haenchen zijn post als leider van de Dresdner Musikfestspiele zal betrekken. Dat is dan meteen het einde van een tijdperk waarin de dirigent het Nederlandse publiek een blik gunde op de zinnelijke en intellectuele rijkdom van de Duits-romantische kunst. Niet alleen in zijn waarachtige vertolkingen, maar ook als schrijver toonde Haenchen zich de afgelopen jaren als een exponent bij uitstek van de zo rijke laat-romantische cultuur. In een reeks 'Fictieve Brieven' (prestigieus uitgegeven zoals de literaire juweeltjes van het Duitse Insel Verlag) kroop hij per symfonie in de huid van de componist. In brieven aan een niet nader genoemde vriend (Haenchen zelf?) verwoordde hij de psychologische ontstaanswereld rond de werken op een betrokken en erudiete manier. Haenchen zette zaterdag een ongehoord krachtige Negende neer, als een muziekdrama zonder woorden. De nadruk lag op de terugkerende motieven, die door de grillige omgeving steeds opnieuw van betekenis veranderden. Die kaleidoskoop aan harmonische verkleuringen en het loslaten van de aloude toonsoorten ten gunste van een expressionistisch gebruik van 'gemoeds-lagen' werkte onder Haenchen als de ontwikkeling van personages in een aangrijpend toneelstuk.

Haenchen is geen dirigent die graag de teugels viert. Daardoor kon hij zijn spelers soms vervaarlijk dicht langs Mahlers ironische afgronden sturen, maar bewaarde hij vooral ook een verfijnde balans en transparance in het orkest. Met de fluit en de viool als helder zingende solisten. In het uitgecomponeerde morendo van het slot-adagio stierf de muziek prachtig in Haenchens armen. In de partituur bestaat dit deel met afstand uit de minste bladzijden, maar het evenaart in tijdsduur bijna het lange eerste deel. De 'liefdes-dubbeltriller' uit de eerdere delen is oneindig uitgerekt en ontmoet er het droef zuchtende afscheidsmotief. Binnen die versmelting liet Haenchen de belangrijke stemmen, zoals de solo-cello, de berustende gang naar het einde op een intense manier ontstijgen. Hier klonk de ware ,,Wanderer zwischen zwei Welten'', zoals Mahler zichzelf omschreef ten tijde van zijn reizen tussen Europa en Amerika. Dit keer echter niet als dolende tussen twee werelddelen, maar als eenzame ziel verscheurd tussen liefde en dood.

Anthony Fiumara

"Zeig mir Deine Mahler-Aufführung und ich sage Dir, wer Du bist". Aus Anlaß einer Aufführung von Gustav Mahlers Neunter Sinfonie schrieb ich früher schon einmal, daß der Komponist eine Art Übereinkunft vons einen Interpreten verlangt. Dirigent Hartmut Haenchen zeigte sich am Sonnabend im Amsterdamer Concertgebouw wiederum als Mahlers philosophischer Partner. Ein Riese, groß genug um den Titan zu ergründen.

Dieser Eindruck wurde wieder einmal beim Hören dieser Neunten bestätigt, Sonnabend im Amsterdamer Concertgebouw, während einer der letzten Konzerte die Haenchen als Chefdirigent der Niederländischen Philharmonie im Rahmen seines mehrjährigen Mahler-Zyklus dirigierte. Die Konzertserie erreicht leider im September mit der Aufführung von Mahlers VIII. sein Ende. Danach wird Haenchen seine Position als Intendant der Dresdner Musikfestspiele einnehmen. Das ist dann das Ende einer Ära in der der Dirigent das Niederländische Publikum einen Blick auf den sinnlichen und intellektuellen Reichtum der Deutsch-Romantischen Kunst gönnte. Nicht nur seine wahrhaftigen Interpretationen, sondern auch als Buch-Autor zeigte sich Haenchen in den vergangenen Jahren als hervorragender Exponent dieser so reichen spätromantischen Kultur. In einer Reihe "Fiktive Briefe" (kostbar herausgegeben wie die Juwelen des deutschen Insel-Verlages) kroch er hier in die Haut des Komponisten. In Briefen an einen nicht genannten Freund (Haenchen selber?) beschrieb er die psychologische Entstehungswelt rund um die Werke auf eine sehr beteiligte Art und Weise, Haenchen ließ am Sonnabend eine unerhört kräftige Neunte hören, wie ein Musikdrama ohne Worte. Der Nachdruck lag bei den zurückkehrenden Motiven, die durch die bizarre Umgebung stets aufs Neue ihre Bedeutung verändern. Das Kaleidoskop der harmonischen Verfärbungen und die Abkehr von den gebräuchlichen Tonarten zu Gunsten eines expressionistischen Gebrauchs von "Seelen-Klängen" wirkte bei Haenchen wie die Entwicklung von Personen in einem ergreifenden Schauspiel. (...)

Anthony Fiumara
Trouw · 27. Mai 2002