Opern

Het Parool, 08. April 2003
De mooie plaatjesdwang van Audi

Nu de productie van Die Zauberflöte voor de derde maal in negen jaar bij de Nederlandse Opera te zien is, valt des te meer op hoe ver de wereld van regisseur Pierre Audi en decorman Karel Appel en die van dirigent Hartmut Haenchen van elkaar afstaan. Paralelle universa zijn het - and never the twain shall meet.

Haenchen kreeg al vanouds het meeste aplaus, en niet ten onrechte. Hij inspireerde het Nederlands Kamerorkest tot bezonken en vloeiend spel, met een weelde aan nieuwe nuances, die voortkwamen uit nauwkeurige bestudering van Mozarts handschriften.

Erik Voermans

Pierre Audis schöner Bilderzwang

Jetzt, da die Produktion der Zauberflöte zum dritten Mal in neun Jahren bei der Niederländischen Oper zu sehen ist, fällt desto mehr auf, wie die Welten des Regisseurs Pierre Audi und des Bühnenbildners Karel Appel sowie des Dirigenten Hartmut Haenchen voneinander entfernt sind. Es sind parallele Universen - and never twain shall meet. Haenchen bekam schon immer den meisten Applaus und nicht zu Unrecht. Er führte das Niederländische Kammerorchester zu einem innigen und fliessenden Spiel mit einer Palette neuer Nuancen, die aus dem genauen Studium der Mozartschen Handschriften resultieren.

Erik Voermans