Opern

Politiken, 05. August 2016
... "I den over­dæk­ke­de or­ke­ster­grav har den 73-åri­ge Hart­mut Ha­en­chen en­de­lig sin Bay­reuth-de­but som di­ri­gent med en velka­li­bre­ret ud­ga­ve af Wag­ners par­ti­tur, der vir­ke­de end­nu stær­ke­re for­løst, end da ty­ske­ren for fi­re år si­den di­ri­ge­re­de sam­me ope­ra i Kø­ben­havn. Det er ba­re en sær­lig op­le­vel­se at hø­re mu­sik­ken til det­te værk sti­ge op fra et usyn­ligt or­ke­ster i det ope­ra­hus, Wag­ner selv de­sig­ne­de, og som han skrev ’Par­si­fal’ spe­ci­elt til.
Ha­en­chen og de øv­ri­ge med­vir­ken­de fik enorm ap­plaus. Og må­ske var di­ri­gen­ten den, der fortjen­te den al­ler­mest. Sam­men med den fan­ta­sti­ske Zep­pen­feld, der i år for al­vor har meldt sig som kan­di­dat til tit­len som ver­dens bed­ste Wag­ner-bas."