Sinfoniekonzerte

Trouw, 12. September 2002
Bij Haenchen is Mahler optimistisch

Het concert op dinsdag markeerde het einde van een chefschap dat als een van de opvallendste de Nederlandse geschiedenis zal ingaan. "Jauchzet auf! es ist gelungen" zingen de Jongere Engelen in Mahlers Achtste symfonie - en voorwaar: het is Haenchen toch maar gelukt om met zijn NedPhO zo'n gave en meeslepende Mahler Acht te verwezenlijken.

'Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis' luidt de tekst van het slotkoor uit Goethe's Faust. Zo wil Haenchen het waarschijnlijk graag zien. Bij hem straalde Mahlers muziek van optimisme en relativisme.

En Haenchen zou Haenchen niet zijn als hij niet een bijzonderheid aan het programma zou toevoegen. Zo liet hijWagners voorspel tot de derde akte van 'Parsifal' aan de symfonie voorafgaan. Naadloos sloten de twee muzieken bij elkaar aan en zo kreeg de Achtste (Mahlers enige 'opera' volgens velen) een echte ouverture en werd een link gelegd met de citaten uit 'Parsifal' die Mahler in zijn symfonie verstopte.

Zelfs in zo'n gigantisch werk als Mahlers Achtste, die met het oog op de benodigde aantallen uitvoerenden de bijnaam 'Symfonie van de duizend' meekreeg, weet Haenchen de menselijke maat te bewaren. Aan het slot van het eerste deel waarin Mahler de tekst van de hymne 'Veni creator spiritus' gebruikt, betekende die menselijke maat niet dat Haenchen niet uit was op het tot klinken brengen van het 'universum' met 'menselijke stemmen als draaiende zonnen en planeten' . Deze omschrijving, van Mahler zelf, werd schitterend gerealiseerd met een opwindende climax die zichzelf nooit overschreeuwde.

De moderniteiten in de partitur werden door Haenchen niet uitgelicht zoals Riccardo Chailly dat zou doen. Haenchen incorporeert ze in een exorbitante mix van gedrevenheid, passie, geloof, sentiment, kitsch, dissonanten en harmonieën. Een symfonie als een enscenering waarin de Mater Gloriosa opkomt op het frontbalkon en gevangen gezet wordt in een bundel licht. En ik ken geen dirigent die zo goed de balans weet te bewaren in het 'Hostem repellas' (verdrijf de vijand)-gedeelte. Hoe fantastisch de blazers van het NedPhO ook speelden, hoe magnifiek sommige solisten zongen en hoe homogeen het Nationaal Koor van de Oekraïne 'Dumka' klonk, deze avond ging over de mens Haenchen, die weggaat, maar toch ook weer niet. Gelukkig maar.

Peter van der Lint

Bei Haenchen ist Mahler optimistisch

Das Konzert am Dienstag markierte das Ende einer Chefdirigentenzeit, die als eine der auffallendsten in die Niederländische Geschichte eingehen wird. "Jauchzet auf! Es ist eglungen" singen die jüngeren Engel in Mahlers Achte Sinfonie &endash; und wirklich: Es ist Haenchen gelungen mit seiner Niederländischen Philharmonie eine mitreisende Wiedergabe von Mahlers Achter zu gestalten.

"Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" lautet der Text des Schlusschores aus Goethes "Faust". So will Haenchen es wahrscheinlich gerne sehen. Bei ihm strahlte Mahlers Musik von Optimismus und Relativismus.

Und Haenchen wäre nicht Haenchen, wenn er nicht etwas Besonderes dem Programm hinzufügte. So ließ er Wagners Vorspiel zum Dritten Akt aus "Parsifal" der Sinfonie vorausgehen. Nahtlos schlossen die zwei Werke aneinander an und so bekam die Achte (Mahlers einzige "Oper" finden viele) eine echte Ouverture und wurde der Link gelegt zwischen den Zitaten aus "Parsifal" die Mahler in seiner Sinfonie verwendete.

Selbst so ein gigantisches Werk wie Mahlers Achte, die mit dem Blick auf die benötigte Anzahl der Ausführenden den Beinamen "Sinfonie der Tausend" erhielt, weiß Haenchen das menschliche Maß zu bewahren. Am Schluß des ersten Satzes, in dem Mahler den Pfingsthymnus "Veni creator sprititus" gebraucht, bedeutete das menschliche Maß nicht, dass Haenchen nicht auch auf das klingen lassen des "Universums"mit den "menschlichen Stimmen als drehende Sonnen und Planeten"aus war. Diese Umschreibung Mahlers wurde mit einer aufregenden Klimax die sich selbst nie überschrie wunderbar realisiert.

Die Moderintäten in der Partitur wurden von Haenchen nicht so betont, wie das Riccardo Chailly tun würde. Haenchen verarbeitet sie in einem außergewöhnlichen Mix von Besessenheit, Leidenschaft, Glaube, Sentiment, Kitsch, Dissonanzen und Harmonien. Eine Sinfonie wie eine Inszenierung, in der die Mater Gloriosa auf dem Mittelrang auftritt und in einem Strahl aus Licht gefangen genommen wird. Und ich kenne keinen Dirigenten, der so gut die Balance im "Hostem repellas"-Teil zu bewahren weiß. Wie phantastisch die Bläser des NedPhO spielten, wie großartig einige Solisten auch sangen und wie homogen der Nationalchor der Ukraine klang, alles an diesem Abend hatte nur mit dem Menschen Haenchen zu tun, der weggeht, aber auch wieder nicht. Glücklicherweise.

Peter van der Lint