Kalender

07. April 2003 · Amsterdam, Muziektheater

W.A. Mozart: Die Zauberflöte

De Nederlandse Opera, Nederlands Kamerorkest, Koor van De Nederlandse Opera
Peter Rose, Kurt Streit, Michael Autenrieth, Harry Peeters, Kresimir Spicer, Elena Mosuc, Ofelia Sala, Gillian Webster, Ulrike Helzel, Annette Seiltgen, Machteld Baumans, Roman Trekel, Ryland Davies, Marek Gasztecki u.a.

Premiere

Pressestimmen

Glunderende Zauberflöte

Glunderend verscheen dirigent Hartmut Haenchen maandag in de orkestbak, glunderend ook zette het Nederlands Kamerorkest zich aan de ouverture "De Zauberflöte" en toen het doek opging straalde het plezier van de zangers af. Zelfs de decors leken te glimmen van genoegen om na een paar seizoenen opslag weer in het Amsterdamse Muziektheater te staan.

Hans Visser

Strahlende Zauberflöte

Strahlend erschien Dirigent Hartmut Haenchen am Montag im Orchestergraben, strahlend spielte das Niederländische Kammerorchester die Ouvertüre zur "Zauberflöte" und als der Vorhang gelüftet wurde, strömten auch die Sänger Freude aus. Selbst das Bühnenbild schien nach einigen Spielzeiten der Lagerung im Theaterdepot zu erstrahlen.

Hans Visser
Noordhollands Dagblad · 10. April 2003
De Zauberflöte van Karel Appel is terug

Een jaar na zijn officiele afscheid lijkt die band tussen de dirigent en zijn orkest hechter dan ooit. Haenchen, de vorser onder de maestro's, heeft aan de Zauberflöte een gedegen studie gewijt. Klokkenspel in de bak of op het podium? Een accentje op de eerste of de tweede lettergreep? Bij Haenchen weet je dat hij zich door niets anders laat leiden dan door het handschrift van Mozart persoonlijk.

Bela Luttmer

Ein Jahr nach seinem offiziellen Abschied scheint die Bindung zwischen dem Dirigenten und seinem Orchester noch enger denn je zu sein. Haenchen, der Forscher unter den "Maestros" hat die Zauberflöte einer soliden Studie unterzogen. Glockenspiel im Orchestergraben oder auf der Bühne? Ein Akzent auf der ersten oder zweiten Silbe? Bei Haenchen weiß man, dass er sich ausschließlich durch Mozarts Handschrift leiten lässt.

Bela Luttmer
De Telegraaf · 10. April 2003
De feel-goodopera van het jaar

Sprookjesachtige Zauberflöte van De Nederlandse Opera weet te overtuigen

Die Zauberflöte is een van de meestgespeelde opera's en weet maar zelden te overtuigen. En dat ligt niet alleen aan de vele gezelschappen die de opera ieder jaar weer op de planken brengen, want laten we er vooral niet moeilijk over doen: Mozarts laatste opera is een merkwaardige mengelmoes van vrij metslaarsrite en sprookjesvertelling die als muziektheater lang niet altijd overtuigt. Tenzij je volledig de nadruk legt op het sprookjesachtige element. En dat is precies wat gebeurt in de tijdloze productie van de Nederlandse Opera die deze maand in het Amsterdamse Muziektheater haar derde reprise beleeft. Met zichtbaar plezier heeft het artistiek team aan deze Toverluit gewerkt. Vaste gastdririgent Harmut Haenchen bewijst andermaal een intelligent dirigent te zijn die het Nederlands Kamerorkest vanaf de energiek getoonzette ouverture laat sprankelen zonder vluchten in extreme tempi.

Horst Drost

Der ständige Gastdirigent Hartmut Haenchen beweist wieder einmal ein intelligenter Dirigent zu sein, der das Niederländische Kammerorcherster schon mit der energisch hingelegten Ouvertüre spritzig spielen läßt ohne sich in extreme Tempi zu flüchten.
Metro · 09. April 2003
Zauberflöte met Appels bonte decors in reprise

Voor de tweede maal herneemt de Nederlandse Opera de succesvolle productie van Mozarts Zauberflöte die regisseur Pierre Audi in 1995 maakte met de uitbundige decors van Karel Appel. Nieuw is echt bijna de hele cast, waarin nu onder anderen bas buffo Peter Rose zijn opwachting maakt als de zeer milde opperpriester Sarastro, in wiens Heilige Hallen een ieder met liefde gelouterd zou willen worden.

Ook deze tweede reprise wordt geleid door Hartmut Haenchen, die het Nederlands Kamerorkest voor gaat in oplettend en nauwgezet spel. Haenchen doseert de muzikale dramaturgie van de voorstelling zeer zorgvuldig en realiseert grote contrasten tussen, bij voorbeeld, de statige muziek van opperpriester Sarastro en het onbezorgde geflierefluit van Papageno.

Micha Spel

Wiederaufführung der Zauberflöte mit farbigem Bühnenbild von Appel

Zum zweiten Mal nimmt die Niederländische Oper die erfolgreiche Produktion der Zauberflöte von Mozart wieder auf, die Pierre Audi im Jahr1995 mit einem üppigen Bühnenbild von Karel Appel in Szene setzte. Neu ist beinahe die gesamte Besetzung, in dem unter anderem der Baß-Buffo Peter Rose seine Aufwartung als der sehr milde Priester Sarastro macht, in dessen heiligen Hallen ein jeder durch die Liebe geläutert werden soll.

Auch diese zweite Wiederaufführung wird von Hartmut Haenchen geleitet, der an der Spitze des Niederländischen Kammerorchersters steht und ein minutiöses Spiel bietet. Haenchen dosierte die musikalische Dramaturgie der Vorstellung sehr sorgfältig und schafft große Kontraste zwischen, zum Beispiel, der statischen Musik eines Sarastro und dem sorgenlosen Singsang des Papageno.

Micha Spel
NRC Handelsblad · 08. April 2003
De mooie plaatjesdwang van Audi

Nu de productie van Die Zauberflöte voor de derde maal in negen jaar bij de Nederlandse Opera te zien is, valt des te meer op hoe ver de wereld van regisseur Pierre Audi en decorman Karel Appel en die van dirigent Hartmut Haenchen van elkaar afstaan. Paralelle universa zijn het - and never the twain shall meet.

Haenchen kreeg al vanouds het meeste aplaus, en niet ten onrechte. Hij inspireerde het Nederlands Kamerorkest tot bezonken en vloeiend spel, met een weelde aan nieuwe nuances, die voortkwamen uit nauwkeurige bestudering van Mozarts handschriften.

Erik Voermans

Pierre Audis schöner Bilderzwang

Jetzt, da die Produktion der Zauberflöte zum dritten Mal in neun Jahren bei der Niederländischen Oper zu sehen ist, fällt desto mehr auf, wie die Welten des Regisseurs Pierre Audi und des Bühnenbildners Karel Appel sowie des Dirigenten Hartmut Haenchen voneinander entfernt sind. Es sind parallele Universen - and never twain shall meet. Haenchen bekam schon immer den meisten Applaus und nicht zu Unrecht. Er führte das Niederländische Kammerorchester zu einem innigen und fliessenden Spiel mit einer Palette neuer Nuancen, die aus dem genauen Studium der Mozartschen Handschriften resultieren.

Erik Voermans
Het Parool · 08. April 2003